AANMELDING
Telefonisch, via de mail of via de website. Wij zullen altijd eerst uitvragen wat de aanmeldvraag is. Is de vraag passend, denken wij dat u bij ons op de juiste plek bent, of kunnen we u mogelijk beter elders heen verwijzen. Bijvoorbeeld omdat de vraag te complex is. Mogelijk adviseren wij u dan een passendere plek (bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGZ of een andere praktijk). Of vanwege uw woonplaats of de ernst van de problematiek; wellicht is de specialistische GGZ dan beter passend of heeft een collega praktijk een minder kortere wachttijd.

Als de vraag passend is en er sprake is van een geldige verwijzing dan zal er bij de gemeente een toewijzing aangevraagd worden waarna de zorg van start zal kunnen gaan. Bij deze aanvraag zullen wij het BSN nummer, de geboortedatum en de postcode van uw kind moeten doorgeven. Ook gegevens van de ouder (naam en adres) worden hierbij vermeld.

We zullen u een aanmeldformulier laten invullen waarbij wij de belangrijkste gegevens uitvragen. Ook de ontwikkelingsanamnese zal verder uitgevraagd worden in een vragenlijst om een volledig beeld van uw zoon of dochter te krijgen. Indien er sprake is van schoolgerelateerde problematiek zal in overleg de school betrokken worden. Ook zal er in de aanloop van de aanmelding (of na de intake) gevraagd worden aan u om een screenende vragenlijst in te vullen. Dit geeft richting aan het gedrag, vergelijkt het gedrag met kinderen van gelijke leeftijd en dient als een ‘voormeting’. Bij de vergoedde zorg wordt dit verplicht gesteld door de gemeente.

De kinderpraktijk is alleen nog maar geopend onder de (basis)schooltijd. Houdt u hier bij de aanmelding rekening mee.

INTAKE GESPREK
Middels het intake gesprek zullen wij verdere informatie uitwisselen. Een eerste kennismaking, is er een klik, voelt het contact prettig. En waarin wij dieper op de vragen en de ontwikkeling van het kind in gaan. Het intake gesprek doen wij graag met beide ouders.  Kinderen ouder dan 12 jaar hebben wij er graag bij om mee te praten. Is uw kind jonger dan 12 jaar dan stemmen wij dit graag met u af.

OBSERVATIE
In sommige gevallen kiezen we er voor om het kind een keer te observeren op school of op een andere plek. Dit om een objectieve kijk te krijgen hoe het kind zelf functioneert en zich laat zien binnen een sociale situatie.

black-and-white-1496179_1920-pl

(BEHANDEL)PLAN
Aan de hand van de intake en een eventuele observatie maken wij een behandelplan op. Er wordt gekeken of er onderzoek nodig is, kind begeleiding, ouderbegeleiding of een combinatie van beide. Het behandelplan is er om doelgericht en transparant met elkaar aan het werk te gaan. We stellen daarbij een maatschappelijk resultaat wat we graag met elkaar willen bereiken. De huisarts zal, indien er sprake is van een verwijzing, op de hoogte worden gebracht van de aanmelding en de opgestelde behandeldoelen.

ONDERZOEK
Soms is er sprake van onderliggende problematiek. Om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling en gedrag van uw kind kan er gekozen worden om nader onderzoek te doen. Dit kan zowel aan het begin als ook halverwege een traject ingezet worden. Door middel van het afnemen van gestandaardiseerde testen kan er gekeken worden de kwaliteiten en minder sterk ontwikkelde kanten van uw kind waardoor er een sterkte- en zwakte analyse tot stand komt. Dit geeft inzicht waardoor  er beter aangesloten kan worden bij de vraag en behoeftes van uw kind.

5 GESPREKKEN OF MEER…
In deze gesprekken maken we kennis met elkaar en gaan we met het ‘probleem’ aan de slag. Dit gebeurt meestal een keer in de week, of om de week. Jonge kinderen ontwikkelen zich door te spelen, mede daarom zetten wij bij hun spel en creativiteit in om met ze in gesprek te komen. Ook behandelvormen als cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, speltherapie en EMDR (trauma behandeling) worden ingezet. De vorm en intensiviteit daarvan is afhankelijk per kind en hulpvraag.
Bij de kindergesprekken is het belangrijk dat het kind of jongere zich veilig en op zijn gemak voelt. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent niet dat we ‘geheimen’ maken maar wel zorgvuldig omgaan met de informatie die we uit de gesprekken met de kinderen of jongere verkrijgen. Mede ook daarom kiezen wij ervoor om niet na elke afspraak terug te koppelen wat er is gebeurd of gedaan. Uiteraard mag een kind er wel zelf over vertellen als deze dat wil. Als er iets belangrijks is gebeurd of gezegd is of wanneer wij ons zorgen maken dan bespreken we dit altijd met het kind en of jongere. Samen zullen we u hiervan dan ook op de hoogte stellen per gesprek, telefoon of per mail.

VOORTGANGSGESPREK
In het voortgangsgesprek bespreken we hoe het gaat met de gesprekken. Als het kind in behandeling is bespreken we met de ouders hoe het gaat en welke stappen er verder nog nodig zijn. Aan de hand van het eerder opgestelde behandelplan kijken we of de doelen zijn behaald of bijgesteld moeten worden, we evalueren het effect. Hier bespreken we ook waar de aandachtspunten nog liggen, wat u er zelf aan kunt doen of hoe u uw kind het beste kunt steunen.

AFSLUITING
Als de doelen van het behandelplan behaald zijn wordt de behandeling afgesloten. Ook als we halverwege toch denken dat u of uw kind op een andere plek beter geholpen kan worden kan er gekozen worden om de behandeling af te sluiten. Bij afsluiting van een traject vragen we u wederom de eerder ingevulde vragenlijst in te vullen als ‘nameting’. In het afsluitgesprek kijken we terug op het behandelplan en wordt geëvalueerd hoe het is gegaan. Ook wij horen graag terug hoe u het heeft ervaren. De huisarts of verwijzer zal middels een huisartsbrief worden geïnformeerd dat de behandeling is afgerond.